ลงชื่อใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
  ผู้บริหาร
นายไสว มีสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมัชชา วุฒิพลไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  รายการข้อมูล
 
 
 
 
 
  สารสนเทศสำหรับนักเรียน
 
 
 
 
  นวัตกรรมครูผู้สอน
 
          ข้อมูลบุคลากร
 ผู้บริหาร  
ชื่อ - สกุล : นายไสว มีสติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ชื่อ - สกุล : นายสมัชชา วุฒิพลไชย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
 
 ภาษาไทย  
ชื่อ - สกุล : นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นางทักษิณา อินทะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 
     
 
 คณิตศาสตร์  
ชื่อ - สกุล : นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นายเสถียร วิเชียรสาร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล : นางวันนา อายุวงษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชื่อ - สกุล : นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล : นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวสาณี มนตรีวงค์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล : นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ตำแหน่ง : ครู
 
     
 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชื่อ - สกุล : นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นางขวัญใจ ถาวรกุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
ชื่อ - สกุล : นางสุวรรณา ฝอยทอง
ตำแหน่ง : ครู
 
ชื่อ - สกุล : นายคณิศร สินศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 
     
 
 ศิลปะ  
ชื่อ - สกุล : นายปฏิภาณ ดาวงษ์
ตำแหน่ง : ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นายณัฐพล วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 
 สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชื่อ - สกุล : นายเจริญชัย พอสอน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นายปัญญาพร พิมมาศ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 
     
 
 การงานอาชีพ  
ชื่อ - สกุล : นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นางสาวยุพิน เคนพิมพา
ตำแหน่ง : ครู
 
     
 
 ภาษาต่างประเทศ  
ชื่อ - สกุล : นางสาวชัชนันท์ เนียมจันทร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
ชื่อ - สกุล : นางชนัญชิดา มีวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 
     
 
 สนับสนุนการสอน  
ชื่อ - สกุล : นางสาวขนิษฐา ดาบด้วน
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นายบุญมี ทองอ้ม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
 
ชื่อ - สกุล : นายอดิศร เกิดกล้า
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว