ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ชั้น ม.1 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02612 เด็กชายกัลป์ ดาลาส อินวันนา ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
2 02613 เด็กชายจิรกิตติ์ บุญเติม ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
3 02614 เด็กชายทรงพล นิมนต์
4 02615 เด็กชายธาราธิวัฒน์ ภูการ ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
5 02616 เด็กชายธีร์จุฑา เชื้อคำจันทร์ ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
6 02617 เด็กชายบุญญฤทธิ์ โคเงิน ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
7 02618 เด็กชายบุญญฤทธิ์ ปุมไธสง ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
8 02619 เด็กชายปิ่นมนัส สุวรรณบุปผา ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
9 02620 เด็กชายรัตนพล สะอาด ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
10 02622 เด็กหญิงกนกวรรณ กงศรี ชุมนุมครูทัศนีย์ แสงสุวรรณ นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
11 02623 เด็กหญิงชลดา เมาลี ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
12 02624 เด็กหญิงชาลิสา ดงอุทิศ ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
13 02625 เด็กหญิงน้ำฝน เอี่ยมวิลัย ชุมนุมครูทัศนีย์ แสงสุวรรณ นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
14 02626 เด็กหญิงเนตรนภา อุปภา ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
15 02627 เด็กหญิงประภัสสร พงษ์วัน ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
16 02628 เด็กหญิงปิ่นมุกดา กางร่มกลาง ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
17 02629 เด็กหญิงปิยะมาต ตรีกุล ชุมนุมครูทัศนีย์ แสงสุวรรณ นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
18 02630 เด็กหญิงเปรมฤดี นาคทอง ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
19 02631 เด็กหญิงพลอยชนก พานจันทร์
20 02632 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปิ่นทอง
21 02634 เด็กหญิงวนิดา บุญมาศ
22 02635 เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชัยชนะ ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
23 02637 เด็กหญิงสิวินีย์ บุญเฟรือง ชุมนุมครูทัศนีย์ แสงสุวรรณ นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
24 02638 เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุญหอม ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
25 02639 เด็กหญิงอภิชญา คณาญาติ ชุมนุมครูทัศนีย์ แสงสุวรรณ นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
26 02640 เด็กหญิงอริษา จิตโสม ชุมนุมครูทัศนีย์ แสงสุวรรณ นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
27 02546 เด็กหญิงภารดี วันทรวง
28 02669 เด็กหญิงอภิญญา มะปราง ชุมนุมครูสิทธิรักษ์ นรสิงห์ นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
29 02688 เด็กหญิงกวินทิพย์ สมานิตย์
30 02697 เด็กหญิงอภิสรา ศรีวัย ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
31 02721 เด็กชายวงศกร พุดอ่อน
32 02722 เด็กหญิงปพิชญา เกิดกล้า ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
 
ชั้น ม.1 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02621 เด็กชายศุภสิน แก้วธรรม ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
2 02636 เด็กหญิงศิลาภรณ์ ฆารจรัส ชุมนุมครูณัฐณิชา ญาณกฤตยา นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
3 02642 เด็กชายเชาวสิทธิ์ ตะวังทัน
4 02643 เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีมงคล
5 02644 เด็กชายณัฐวรรธน์ รุ่งคำ ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
6 02645 เด็กชายธนชาต ยงยืน ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
7 02646 เด็กชายบุณยกร แก้วธรรม
8 02647 เด็กชายปกรณ์ชัย แก้วธรรม
9 02648 เด็กชายปภังกร รุ่งคำ ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
10 02650 เด็กชายพชรพล แสนแสง
11 02651 เด็กชายยศกร วิชัยโย ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
12 02653 เด็กชายรุ่งเกียรติ บุญเฟรือง
13 02654 เด็กชายวัฒนชัย ไชยชนะ
14 02655 เด็กชายศุกลวัฒน์ จุตตะโน
15 02656 เด็กหญิงกวินทรา เกิดกล้า
16 02657 เด็กหญิงเกตน์สิรี แทนคำ
17 02658 เด็กหญิงชลธิชา บุญเฟรือง
18 02659 เด็กหญิงฐิตาภา สินศิริ ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
19 02660 เด็กหญิงบุตรตรี บุญแก้ว ชุมนุมครูทัศนีย์ แสงสุวรรณ นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณ
20 02661 เด็กหญิงประภัสสร ระเมาะอา
21 02662 เด็กหญิงพิชญ์ญา ชัยฉลาด
22 02663 เด็กหญิงพิมพ์ใจ แก้วธรรม
23 02665 เด็กหญิงวาสนา ไชยทอง ชุมนุมครูณัฐณิชา ญาณกฤตยา นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
24 02666 เด็กหญิงวีริยา อินธิเดช
25 02667 เด็กหญิงศิริยุภา สอดศรี ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
26 02668 เด็กหญิงสุนิษา คำลอย
27 02694 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พลคำ
28 02487 เด็กชายจักรกริช เจียวรัมย์
 
ชั้น ม.1 / 3
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02641 เด็กชายจตุพร บุญดี
2 02649 เด็กชายปิยะวุฒิ สิงห์ขร
3 02652 เด็กชายรังสิโรจน์ พลยูง
4 02664 เด็กหญิงวรพร บุญทอง
5 02670 เด็กชายชญานนท์ สอดแก้ว
6 02671 เด็กชายชัยวัฒน์ ไสว
7 02672 เด็กชายชาญณรงค์ บุญศรัทธา
8 02673 เด็กชายณัฐชัย อ่อนอาจ ชุมนุมครูสิทธิรักษ์ นรสิงห์ นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
9 02674 เด็กชายณัฐนันท์ เข็มทอง
10 02675 เด็กชายณัฐวัตร กางทอง
11 02676 เด็กชายตะวัน เกิดกล้า
12 02677 เด็กชายธนพงศ์ พานจันทร์
13 02678 เด็กชายบารมี บุญจันทร์ ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
14 02679 เด็กชายพัชรพล เลิศศรี ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
15 02680 เด็กชายพิชาพบ บุตรโคตร
16 02681 เด็กชายรวีโรจน์ มุ่งมาตร ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
17 02682 เด็กชายวินัย มุลทา
18 02683 เด็กชายวีรพล ครองยุติ
19 02684 เด็กชายวีรพล เมืองจันทร์ ชุมนุมครูณัฐณิชา ญาณกฤตยา นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
20 02685 เด็กชายศุภกฤต นิลดำ
21 02686 เด็กชายสรวิชญ์ พรหมชาติ
22 02687 เด็กชายอนุศิษฏ์ แอพเพิลตัน
23 02690 เด็กหญิงทัศสิณี พรมลักษณ์ ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
24 02691 เด็กหญิงธนัชพร มาสง ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
25 02692 เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คูณชัย ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
26 02693 เด็กหญิงมนพร พันธ์เชื้อ
27 02695 เด็กหญิงวรรณภา พิมมาศ ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
28 02696 เด็กหญิงวรรณิภา แก้วธรรม
29 02709 เด็กหญิงทิพย์วลัย ไชยสิงห์
30 02560 เด็กชายศุภโชค สุภาพ
 
ชั้น ม.2 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02526 เด็กชายกายสิทธิ์ นิลดำ ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
2 02527 เด็กชายเกรียงศักดิ์ เจ๊กตี๋ ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
3 02528 เด็กชายเกียรติภูมิ สินสระ ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
4 02529 เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยสุวรรณ ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
5 02530 เด็กชายณัฐวุฒิ สุพงษ์ ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
6 02531 เด็กชายธนกฤต สุนันสา ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
7 02532 เด็กชายธนภัทร สาจันทร์ ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
8 02534 เด็กชายภูตะวัน นันทะสิงห์ ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
9 02535 เด็กชายยุทธนา อารีย์ ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
10 02536 เด็กชายวชิรพงษ์ พงศ์วัน ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
11 02537 เด็กชายวัชรพงศ์ อามาตย์มนตรี ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
12 02538 เด็กชายศักดิ์ชัย บุญมาก ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
13 02539 เด็กชายสุวรรณ ชารี
14 02540 เด็กชายอภินันท์ บุญเฟรือง ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
15 02543 เด็กหญิงฐานิตา อุปสุข ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
16 02544 เด็กหญิงณวิภา ทองสุพรรณ์ ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
17 02545 เด็กหญิงประกายดาว รัตนโกศล ชุมนุมครูพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
18 02547 เด็กหญิงโสรยา เนียมจิต ชุมนุมครูพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
19 02548 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ชายเพชร ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
20 02711 เด็กหญิงชไมพร ราชบัวศรี
21 02458 เด็กชายวิวิศน์ ผการัตน์
 
ชั้น ม.2 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02549 เด็กชายกิตติชัย นพพันธ์
2 02550 เด็กชายคมสัน ชายเพชร ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
3 02551 เด็กชายจิรวัฒน์ รุ่งคำ ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
4 02552 เด็กชายณัฐพงศ์ กระลาม ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
5 02553 เด็กชายเทพศิลา บุญทอง ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
6 02554 เด็กชายธนพล สังฮ้อ
7 02555 เด็กชายธนวัฒน์ โพธิบุตร ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
8 02556 เด็กชายพีรพัฒน์ สุดวิลัย ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
9 02557 เด็กชายภัทรพล จันทร์แก้วสุข ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
10 02558 เด็กชายวีรเทพ เกษอุดม ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
11 02559 เด็กชายศุภกร พลาธร ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
12 02561 เด็กชายอภินัย จิตต์สมบูรณ์ ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
13 02562 เด็กชายอภิสิทธิ์ สอดแก้ว
14 02563 เด็กหญิงครองขวัญ ตาสี ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
15 02564 เด็กหญิงจันทร์จิรา พิมูลชาติ ชุมนุมครูพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
16 02565 เด็กหญิงธนิษฐา อนันต์ ชุมนุมครูพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
17 02566 เด็กหญิงพัชชา ดาธูป ชุมนุมครูพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
18 02567 เด็กหญิงเศรณิกา ศรีวรรณะ ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
19 02568 เด็กหญิงสายสมร ฮาดทะวงศ์ ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
20 02569 เด็กหญิงสุชัญญา จันทะเสน ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
21 02570 เด็กหญิงอัมวิภา บุญเฟรือง ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
22 02712 เด็กหญิงกาญจนา เฉลิมวัฒนไตร ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
23 02715 เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นแก้ว ชุมนุมครูพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
 
ชั้น ม.2 / 3
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02571 เด็กชายกฤษฎา ไชยทอง ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
2 02572 เด็กชายเกรียงไกร ตรวจนอก ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
3 02573 เด็กชายณัฐพงศ์ มุ่งมาตร ชุมนุมครูณัฐพล วรรณทอง นายณัฐพล วรรณทอง
4 02574 เด็กชายดวงดี ตำหนิชาติ ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
5 02575 เด็กชายธนภัทร ปุยวงศ์ ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
6 02576 เด็กชายธนวัฒน์ จันดี ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
7 02577 เด็กชายภานุภัทร์ พานจันทร์ ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
8 02578 เด็กชายรัชมงคล บุญเฟรือง ชุมนุมครูณัฐพล วรรณทอง นายณัฐพล วรรณทอง
9 02579 เด็กชายวรพล พรมโสภา ชุมนุมครูณัฐพล วรรณทอง นายณัฐพล วรรณทอง
10 02580 เด็กชายวรากรณ์ กุยรัมย์ ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
11 02581 เด็กชายวิชรินทร์ คงเมฆา
12 02582 เด็กชายสมวิศักดิ์ เทศกูล
13 02583 เด็กชายอัครินทร์ อิ่มมาก ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
14 02584 เด็กหญิงเทวิกา บุตมี
15 02585 เด็กหญิงนลินี อินวันนา
16 02586 เด็กหญิงนันธิดา ไชยทอง
17 02587 เด็กหญิงเนาวรัตน์ จันหอม
18 02588 เด็กหญิงปภาดา พันธ์มูล ชุมนุมครูพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
19 02589 เด็กหญิงเมษญา คำหล้า
20 02590 เด็กหญิงรัชนี ไชยสุวรรณ ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
21 02591 เด็กหญิงสิริรัตน์ แก้วทองคำ ชุมนุมครูพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ
22 02611 เด็กหญิงดาริน ทองนาค
 
ชั้น ม.3 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02424 เด็กหญิงนภาพร สมบัติดี ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
2 02448 เด็กชายจิราธิป มีศรี ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
3 02449 เด็กชายณัฐวุฒิ ทองวิจิตร ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
4 02450 เด็กชายธนุพล สมเสนา
5 02451 เด็กชายธีรภัทร์ ไชยสุวรรณ ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
6 02452 เด็กชายปรวิศ บุญเฟรือง ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
7 02453 เด็กชายปริญญา แก้วมา ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
8 02454 เด็กชายพีรวัส ไชยสิทธิ์ ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
9 02455 เด็กชายภาสกร บุญทอง ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
10 02456 เด็กชายเมธัส สีดาชาติ ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
11 02457 เด็กชายฤชุวิญญ์ ซื่อสัตย์ ชุมนุมครูเดือนเพ็ญ มิลินทะ นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
12 02459 เด็กชายศิวกร ครู่วิรัตน์
13 02460 เด็กหญิงธนิดา แถบหอม ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
14 02462 เด็กหญิงปณิดา พรมอินทร์​ ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
15 02463 เด็กหญิงปรียารัตน์ ไชยชนะ ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
16 02464 เด็กหญิงภัทราพร สายจันทร์ ชุมนุมครูณัฐพล วรรณทอง นายณัฐพล วรรณทอง
17 02465 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พิเคราะห์
18 02467 เด็กหญิงหัชชพร พิมูลชาติ ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
19 02495 เด็กชายศุภวิชญ์ ซื่อสัตย์ ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
20 02518 เด็กชายศรายุทธ บุญทอง ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
 
ชั้น ม.3 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02366 เด็กชายศตวรรษ ถนอมจิตอารีย์ ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
2 02468 เด็กชายจิรภัทร บุญเฟรือง ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
3 02469 เด็กชายทักษดนย์ พิลาตัน
4 02470 เด็กชายทินกฤต คำลอย
5 02472 เด็กชายปรัชญา ขจรโมทย์
6 02473 เด็กชายพันธวัสส์ โพธิ์เตี้ย ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
7 02474 เด็กชายพีรพัฒน์ โมห้างหว้า ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
8 02475 เด็กชายวรภัทร เกิดกล้า ชุมนุมครูเสถียร วิเชียรสาร นายเสถียร วิเชียรสาร
9 02476 เด็กชายวิวรรธน์ วรรณทอง ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
10 02477 เด็กชายวีรชน ริพิมพ์
11 02478 เด็กชายศิริพงษ์ บุญเฟรือง ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
12 02479 เด็กชายสกล กุสันเทียะ ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
13 02480 เด็กหญิงเกวลิน ศรีดาชาติ ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
14 02481 เด็กหญิงเกสรา จันทร์อุดม ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
15 02482 เด็กหญิงจันทรา นิลดำ ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
16 02483 เด็กหญิงภัทรภร สอดแก้ว ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
17 02485 เด็กหญิงสุชานันท์ คำภา ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
18 02486 เด็กหญิงอัญชิสา บุญเฟรือง ชุมนุมครูสุวรรณา ฝอยทอง นางสุวรรณา ฝอยทอง
19 02717 เด็กหญิงนฤมล ศรีภาโคตร
 
ชั้น ม.3 / 3
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02387 เด็กชายวริษฐ์ แก้วกัณหา
2 02466 เด็กหญิงวาสินี หงอสนาม ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
3 02488 เด็กชายจิรายุ ดวงมณี ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
4 02489 เด็กชายธีรพัฒน์ หอมหวาน ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
5 02490 เด็กชายปิติภัทร ไชยทอง ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
6 02492 เด็กชายพงษ์พิศุทธิ์ ประจงจิตร ชุมนุมครูฉัตรชัย ป้องวิเศษ นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ
7 02493 เด็กชายพิพัฒน์ สายทิพย์ ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
8 02494 เด็กชายรุ่งตะวัน บุญเฟรือง ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
9 02496 เด็กชายสมศักดิ์ เเก้วธรรม
10 02497 เด็กชายสุวิจักษณ์ รุ่งคำ
11 02498 เด็กชายเสกสรรค์ พลธีระ ชุมนุมครูเจนจิรา ดวงสิน นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
12 02499 เด็กชายอุดมศักดิ์ ปานประชาติ
13 02500 เด็กหญิงกุลกัลยา ทองปริน ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
14 02501 เด็กหญิงขวัญจิรา เกิดกล้า
15 02502 เด็กหญิงปภัสรา ไชยชนะ ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
16 02503 เด็กหญิงภัทรธิดา​ อันทะนิล ชุมนุมครูปัญญดา ศรีลาชัย นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย
17 02504 เด็กหญิงศิริลักษณ์ นักใจธรรม ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
18 02505 เด็กหญิงสุชาดา สุขกลาง ชุมนุมครูสิทธิรักษ์ นรสิงห์ นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
19 02506 เด็กหญิงสุพพัตรา ศรีหนองห้าง ชุมนุมครูสิทธิรักษ์ นรสิงห์ นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์
20 02609 เด็กหญิงจริญญา มิ่งเมือง ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
 
ชั้น ม.4 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02277 นางสาวธัญญารัตน์ สายจันทร์
2 02355 นายกรวิทย์ ถึงวงศ์ ชุมนุมครูคณิศร สินศิริ นายคณิศร สินศิริ
3 02367 นายอภิชาติ ฤทธิศาสตร์ ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
4 02370 นางสาวจิตอาภา วิลา ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
5 02371 นางสาวชิดชนก สารพล ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
6 02379 นางสาวสิรินญา สุนทร ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
7 02397 นางสาวเกตน์นิภา หล้าอุดม ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
8 02399 นางสาวณัฏฐณิชา หนูเสริม ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
9 02400 นางสาวเปรมวดี บุญเฟรือง ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
10 02402 นางสาวรักษา แก้วธรรม ชุมนุมครูทักษิณา อินทะพันธ์ นางทักษิณา อินทะพันธ์
11 02407 นางสาวเหมรัตน์ สุดวิลัย ชุมนุมครูทักษิณา อินทะพันธ์ นางทักษิณา อินทะพันธ์
12 02409 นายชัยณุวัตร ไชยสุวรรณ ชุมนุมครูทักษิณา อินทะพันธ์ นางทักษิณา อินทะพันธ์
13 02418 นายวสันต์ พานจันทร์ ชุมนุมครูชนัญชิดา มีวงษ์ นางชนัญชิดา มีวงษ์
14 02421 นางสาวฉัตรชนก จันทร์เพ็ง ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
15 02422 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญเฟรือง ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
16 02423 นางสาวธัญญลักษณ์ สมนึก ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
17 02427 นางสาวพิชญ์สินี ชัยฉลาด ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
18 02429 นางสาวศศิกานต์ สะอาด ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
19 02430 นางสาวศิรประภา พงษ์วัน ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
20 02432 นางสาวสุภนิดา สีดาชาติ ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
21 02433 นางสาวเสาวลักษ์ นวลป้อง ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
22 02608 นางสาวอารีรีตน์ สายจันทร์ ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
23 02698 นายอดิเทพ แก้วธรรม
24 02699 นางสาวฐิญาดา แพงศรี ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
25 02700 นางสาวพัชรี บุตรสัมฤทธิ์ ชุมนุมครูเดือนเพ็ญ มิลินทะ นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
26 02701 นางสาวพิณญา พิมมาส ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
27 02702 นางสาวสุกัญญา สิงห์ซอม ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
28 02710 นายนันทวัฒน์ คำลอย
29 02713 นางสาววรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
30 02141 นางสาวเยาวเรศ บุญเฟรือง
 
ชั้น ม.4 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02357 นายถนอมวงค์ ซื่อสัตย์
2 02360 นายนภมลฑล แจ่มศรี ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
3 02362 นายวรายุส กลับสูงเนิน ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
4 02363 นายวิริยะ นนทศรี ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
5 02368 นายเอกราช กล่ำพุก ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
6 02372 นางสาวเณตรศรา มุ่งมาตย์
7 02373 นางสาวนภัสวรรณ บัวผัน
8 02374 นางสาวปาลิตา ศรีลาชัย ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
9 02377 นางสาวศศิภา จำพันธ์ ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
10 02378 นางสาวศิริกัญญา ชะงักรัมย์
11 02386 นายภูพงษ์พิชญ์ บุญเฟรือง ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
12 02392 นายสุวัฒน์ ประมูลชาติ
13 02393 นายอนุพงษ์ สมานิตย์
14 02394 นายอภิชาติ รุ่งคำ
15 02395 นายอภินันท์ มาศศรี ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
16 02398 นางสาวชรินรัตน์ บุญเฟรือง
17 02401 นางสาวพิมพิกา อินธิเดช ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
18 02411 นายทรงพล วงค์อร่าม ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
19 02414 นายธีรภัทร ธรรมจันทร์
20 02416 นายรณชัย บุญเฟรือง ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
21 02419 นายสะท้าน เทศแก้ว ชุมนุมครูคณิศร สินศิริ นายคณิศร สินศิริ
22 02425 นางสาวนฤมล ทำพันธ์ ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
24 02704 นางสาวกรรณิกา สันขาว ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
25 02705 นางสาวธีมาพร แสงอรุณ ชุมนุมครูเดือนเพ็ญ มิลินทะ นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
26 02706 นางสาวนวนันท์ นาคศรี ชุมนุมครูรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์ นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์
27 02707 นางสาวพัสภรณ์ พิมมาศ ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
28 02708 นางสาวอรพินท์ บุตรสัมฤทธิ์ ชุมนุมครูสมฤทัย จันทร์น้อย นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
29 02719 นายกันติศักดิ์ เด็ดดวง
30 02703 นายนรชน สมนา ชุมนุมครูอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
30 02720 นางสาวปิยธิดา ศิลาชัย ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
 
ชั้น ม.5 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02199 นางสาวปนัดดา ดวงใจ
2 02263 นายจักรพงศ์ รุ่งคำ
3 02268 นายธุวานนท์ รุ่งคำ
4 02275 นางสาวกาญจนา เกิดกล้า
5 02276 นางสาวกานติมา ภูมิภาค
6 02280 นางสาวพิจิตรา อุ่นแก้ว
7 02281 นางสาวภัทรพร ไชยทอง
8 02285 นางสาวอลิสา จารัตน์
9 02292 นายวรพรต กาละพันธ์ ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
10 02299 นางสาวจุฑาภรณ์ สิงห์ขร
11 02308 นางสาวสุภาพร พานจันทร์
12 02314 นายบุญธิชา พะนิรัมย์ ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
13 02318 นายสรรพวิชญ์ พรหมชาติ ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
14 02324 นางสาวนพวรรณ นพวงศิริ ชุมนุมครูณัฐพล วรรณทอง นายณัฐพล วรรณทอง
15 02325 นางสาวบุญธิชา ราษฎร์พิทักษ์ ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
16 02328 นางสาวโยธกา อารีย์ ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
17 02331 นางสาวศิริกัลยา วันคาร ชุมนุมครูณัฐพล วรรณทอง นายณัฐพล วรรณทอง
18 02332 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสวาท ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
19 02333 นางสาวสุดารัตน์ ไชยทอง ชุมนุมครูณัฐพล วรรณทอง นายณัฐพล วรรณทอง
20 02342 นางสาวชนิสรา กุมชาติ ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
21 02350 นายพิทักษ์ ผิวขำ ชุมนุมครูน้ำค้าง อุ่นแก้ว นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว
22 02354 นางสาวทองทิพย์ แสงเดช
23 02592 นายเดชนรินทร์ นิลสุข ชุมนุมครูชนัญชิดา มีวงษ์ นางชนัญชิดา มีวงษ์
24 02593 นางสาวกันติชา ศรีจันทร์ ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
25 02594 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินโบราณ ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
26 02595 นางสาวฐิติยา บุญทอง ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
27 02596 นางสาวรัชฎาพร แพวขุนทด
28 02714 นายกิจภูมิ ศรีทอง ชุมนุมครูปัญญาพร พิมมาศ นายปัญญาพร พิมมาศ
 
ชั้น ม.5 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02211 นายกิตติพงษ์ นักใจธรรม ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
2 02264 นายจิระพงษ์ สาคร
3 02271 นายศิริโชค พรมพล
4 02278 นางสาวธารทิพย์ ขึ้นพล ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
5 02282 นางสาววิภาวรรณ สุพันธ์ ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
6 02283 นางสาวศวิตา บุญเฟรือง ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
7 02284 นางสาวศิราภรณ์ บุญเฟรือง ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
8 02286 นางสาวอินทิรา ตุมชาติ ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
9 02290 นายธนวัฒน์ เภาศิริ ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
10 02291 นายชนะชัย บุญโกฏิ
11 02293 นายวิทวัส โคลดประโคน ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
12 02294 นายศรัญญู น้ำกรอง
13 02297 นางสาวกัลยา พิลาดี ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
14 02300 นางสาวธัญชนก โยมโคตร ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
15 02303 นางสาวเบญจภา เสือสุข ชุมนุมครูชนัญชิดา มีวงษ์ นางชนัญชิดา มีวงษ์
16 02304 นางสาวเบญญาภา ศรีวงษ์ ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
17 02309 นางสาวอรชา เกิดกล้า ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
18 02310 นางสาวอรปภา ไชยทอง ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
19 02316 นายศิริพงษ์ เชื้อหอม ชุมนุมครูยุพิน เคนพิมพา นางสาวยุพิน เคนพิมพา
20 02320 นางสาวกฤษณา ดวงใจ
21 02327 นางสาวประณีวัลย์ บุญลอด ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
22 02329 นางสาววรกมล เกษา
23 02330 นางสาววิชาดา แก้วแสง ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
24 02334 นางสาวสุพิชญา บุญเฟรือง ชุมนุมครูขนิษฐา สิทธิพันธ์ นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์
25 02443 นายศุรวิชญ์ มะปรางค์ ชุมนุมครูเจริญชัย พอสอน นายเจริญชัย พอสอน
26 02597 นายอดิเทพ นรเนตร ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
27 02600 นางสาวจารุวรรณ ปรือปรัก ชุมนุมครูขวัญใจ ถาวรกุล นางขวัญใจ ถาวรกุล
28 02601 นางสาวศิริรัตน์ รุ่งคำ ชุมนุมครูชนัญชิดา มีวงษ์ นางชนัญชิดา มีวงษ์
29 02602 นางสาวสุนิสา ประหม่า ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
30 02723 นางสาวสุรัมภา ไชยทอง ชุมนุมครูปฏิภาณ ดาวงษ์ นายปฏิภาณ ดาวงษ์
 
ชั้น ม.6 / 1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02177 นายณัฏพงษ์ ทองวิจิตร
2 02182 นายธีรวัฒน์ คำลอย
3 02184 นายนรินทร กลับสูงเนิน
4 02197 นางสาวจุฑาทิพย์ เที่ยงนิน ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
5 02202 นางสาวยุภารัตน์ มุ่งมาตร ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
6 02208 นางสาวอุมาภรณ์ พิมมาศ ชุมนุมครูคณิศร สินศิริ นายคณิศร สินศิริ
7 02209 นายกนกศักดิ์ โคเงิน ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
8 02219 นายธีรศักดิ์ คำลอย
9 02229 นางสาวจุฑาภรณ์ รุ่งคำ ชุมนุมครูคณิศร สินศิริ นายคณิศร สินศิริ
10 02233 นางสาวปิยวรรณ รุ่งคำ ชุมนุมครูคณิศร สินศิริ นายคณิศร สินศิริ
11 02235 นางสาวพาณิภัค ศรีกาลัง
12 02240 นางสาวสาวิตรี มุลทุลี ชุมนุมครูคณิศร สินศิริ นายคณิศร สินศิริ
13 02243 นางสาวโสภิตนภา ทองแลบ ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
14 02508 นายวันชัย ไชยทอง ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
15 02509 นางสาวชมัยพร มูลพันธ์
16 02510 นางสาวเปมิกา แก้วกัณหา
17 02511 นางสาวอทิตยา ดงอุทิศ ชุมนุมครูณัฐณิชา ญาณกฤตยา นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
18 02519 นางสาวประภาวิณี ใจงาม
19 02521 นางสาวรุจิรา สมนึก ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
20 02716 นางสาววิภารัตน์ อุ่นแก้ว ชุมนุมครูชนัญชิดา มีวงษ์ นางชนัญชิดา มีวงษ์
 
ชั้น ม.6 / 2
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน
1 02179 นายเทวินทร์ สะอาด
2 02195 นางสาวเกศสุดา พานจันทร์ ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
3 02201 นางสาวพิชชาภา ขาวผ่อง ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
4 02204 นางสาวศรัญญา ไชยวงค์ ชุมนุมครูคณิศร สินศิริ นายคณิศร สินศิริ
5 02207 นางสาวอัจฉรา บุญโกฎิ ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
6 02213 นายจิรวัฒน์ ชะสันติ
7 02221 นายวรปกรณ์ คำภักดี
8 02225 นายอวกาศ นันทะสิงห์
9 02227 นางสาวกนิษฐา แทนพันธ์ ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
10 02228 นางสาวจุฑารัตน์ นิลพัฒน์ ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
11 02237 นางสาววรัญชลี ดวงมณี ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์
12 02340 นางสาววัลลภากร บุญ​เฟรือง ชุมนุมครูชนัญชิดา มีวงษ์ นางชนัญชิดา มีวงษ์
13 02512 นายธวัชชัย บุญเฟรือง
14 02513 นายอรรถสิทธิ์ นาคทอง ชุมนุมครูอดิศร เกิดกล้า นายอดิศร เกิดกล้า
15 02514 นางสาวคีตภัทร เเถวเถื่อนทอง ชุมนุมครูชนัญชิดา มีวงษ์ นางชนัญชิดา มีวงษ์
16 02517 นางสาวสุภาวดี บุญมี ชุมนุมครูสาณี มนตรีวงค์ นางสาวสาณี มนตรีวงค์